نویسنده: ایمان اشکاوند راد

مقالات
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع AverageIf

این تابع مشهور و پرکاربرد ترکیب دو تابع IF و Average می باشد. به طور خلاصه می توان گفت: تابع AverageIF میانگین در یک محـــدوده

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ISODD

از این تابع برای مشخص کردن این که عدد پارامتر ورودی فرد است یا خیر استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ISNumber

این تابع آدرس یک سلول (یا یک مقدار ثابت) را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و بررسی می‌کند که آیا محتوای سلول یک مقدارعــددی است

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ODD

از این تابع برای گرد کردن عد پارامتر ورودی به نزدیکترین عدد فرد استفاده می‌شود. ساختار این تابع به صورت زیر است: (ODD(Number   در

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ISEven

از این تابع برای مشخص کردن این که عدد پارامتر ورودی زوج است یا خیر استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع CountIf

این تابع مشهور و پرکاربرد ترکیب دو تابع IF و Count می باشد. به طور خلاصه می توان گفت: تابع CountIF تعداد در یک محـــدوده

ادامه مطلب »
تابع ABS اکسل
مقالات
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ABS

تابع ABS جزء توابع ریاضیاتی پایه بوده که به منظور محاسبه قدر مطلق استفاده می شود. در ریاضیات قدرمطلق عدد A را با علامت |A|

ادامه مطلب »